fbpx

ข้อควรรู้ก่อนซื้อที่ดิน ep 2

หากสามีชาวต่างชาติสนใจซื้อที่ดินในประเทศไทย สามีชาวต่างชาติสามารถทำได้หรือไม่? เดิมประเทศไทยเคยให้ชาวต่างชาติซื้อที่ดินได้ตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเคยผูกพัน แต่ภายหลังจากที่ประเทศไทยบอกเลิกสนธิสัญญากับต่างชาติไปเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2515 กฎหมายประเทศไทย ก็กำหนดหลักการชัดเจนว่า ไม่อนุญาตให้บุคคลต่างชาติถือครองที่ดินได้ รวมถึงซื้อที่ดินได้ เว้นแต่ เป็นกรณีที่มีกฎหมายอื่นในเรื่องการลงทุนกำหนดเฉพาะ อาทิ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือ ได้รับอนุญาตให้ประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม หรือ ได้รับสัมปทานสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียม เป็นต้น

เราเชื่อว่า คุณอาจเคยเห็นหรือเคยได้ยินวิธีการที่สามีชาวต่างชาติซื้อที่ดินในประเทศไทยมาบ้าง ไม่ว่าในรูปแบบให้คุณซึ่งเป็นภรรยาเป็นตัวแทน หรือ ในรูปแบบจัดตั้งบริษัทจำกัดเพื่อถือครองที่ดิน โดยให้คุณซึ่งเป็นภรรยาถือหุ้นจำนวน ร้อยละ 51 เปอร์เซ็นต์ แม้จะเคยเห็นหรือเคยได้ยินว่ามีการใช้วิธีดังกล่าว แต่วิธีการทั้งสองรูปแบบเป็นวิธีการที่ฝ่าฝืนกฎหมายไทย และอาจทำให้คุณและสามีชาวต่างชาติต้องถูกดำเนินคดีในทางกฎหมายได้

นอกจากนี้ คุณอาจมีข้อสงสัยว่า หากคุณซื้อที่ดินในระหว่างจดทะเบียนสมรสกับสามีชาวต่างชาติ ที่ดินดังกล่าวจะเป็นสินสมรสหรือไม่นั้น ขออธิบายว่า ปกติในทางปฏิบัติ เจ้าพนักงานที่ดินจะปฏิเสธไม่ให้คุณซื้อที่ดิน เว้นแต่คุณจะยืนยันและแสดงให้เจ้าพนักงานที่ดินเห็นว่า คุณซื้อที่ดินด้วยเงินส่วนตัวของคุณ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่เกี่ยวข้องกับเงินของสามีชาวต่างชาติ

หากเป็นกรณีที่คุณเสียชีวิต สามีชาวต่างชาติย่อมมีสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม ในกรณีนี้ ที่ดินมรดกทั้งหมดต้องมีพื้นที่ไม่เกินพื้นที่ที่กฎหมายกำหนด หากที่ดินมีพื้นที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด สามีชาวต่างชาติ จะถูกบังคับให้จำหน่ายที่ดิน  

อย่างไรก็ตาม แม้ชาวต่างชาติจะถูกห้ามมิให้ถือครองที่ดินหรือซื้อที่ดินได้ แต่กฎหมายไทยมีการอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองที่ดินในรูปแบบห้องชุดคอนโดมิเนียมได้ โดยชาวต่างชาติจะต้อง (1) มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และ (2) คอนโดมิเนียมนั้น ต้องมีสัดส่วนการถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดโดยชาวต่างชาติ ไม่เกินร้อยละ 49 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่ห้องชุดทั้งหมด 

กฎหมายกำหนดคุณสมบัติของชาวต่างชาติในข้อ (1) หลายประการ แต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่ชาวต่างชาติซื้อห้องชุด คือ ชาวต่างชาติต้องนำเงินเข้าประเทศไทยมาเพื่อซื้อห้องชุด และต้องมียอดจำนวนเงินตรงกับเงินค่าห้องชุดที่ตกลงซื้อขาย โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากธนาคารในประเทศไทยยืนยัน

ใน ข้อความรู้ก่อนซื้อที่ดิน EP 3 จะขออธิบายเพิ่มเติมกรณีที่สามีชาวต่างชาติสนใจเช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัย กรณีนี้จะทำได้เพียงใด มีข้อควรระวังอย่างไร โปรดติดตามใน ep ต่อไป

You might also enjoy

share this post

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

We strive to provide peace of mind, professionalism and price transparency

Your Preliminary legal orientation with us is free.